Assessio

Assessio har hovedkontor i Sverige. De har det vanlige utvalget av evne og personlighetstester til bruk i rekruttering og ansettelser. Spesialiteten til Assessio ser ut til å være testing av negative og skadelige personlighetstrekk i tillegg til evnetester. Denne vinklingen på testporteføljen kan ha sammenheng med deres historikk,  Assessio var tidligere leverandør av diagnostiske tester til den norske psykologforeningen. Assessio skal ha stor honnør for å ha en stor grad av åpenhet om innholdet i sine tester i motsetning til andre testleverandører. De vanligste testene Assessio bruker i rekrutteringsprosesser er evnetesten  Matrigma, personlighetstesten MAP og integritetstesten MINT.

Assessio bruker testplattformen Ascend

Du kan øve på tester fra Assessio her (norsk, betalingstjeneste)

Induktive evnetesterAssessio Matrigma (V), Assessio Targeted Prediction
PersonlighetstesterMap (V), Map Essence, Match-V, 16PF5
IntegritetstesterMAP-X, Assessio MINT (V)

Assessio Matrigma

Matrigma er en generell evnetest som blant annet måler omfatter blant annet evnen til å løse problemer, planlegge og trekke logiske slutninger.  Testtaker får en rekke oppgaver som består av geometriske figurer. Oppgaven er å se sammenhenger, fylle tomrom der hvor det mangler informasjon , se sammenhenger mellom ulike objekter og finne likheter  mellom figurer som skiller seg ut –  Oppgavene i Matrigma øker i vanskegrad jo lengre man kommer.

Matrigma
Lær mer

Assessio Targeted Prediction

Targeted prediction er en testpakke fra Assessio som kombinerer evnetesten Matrigma med personlighetstesten MAP. Hensikten er å forutsi ytelse innen feltene, salg, service og ledelse.

Lær mer

MAP

MAP er en personlighetstest basert på femfaktormodellen. Det hevdes at MAP predikerer adferd som relevant og kritisk for arbeidslivet som gjennomføringsevne og prestasjoner innen ledelse og salg.  Den består av 5 faktorer og 25 underfaktorer.  MAP består av ??? spørsmål som vurderes på en skala fra 1 til 7 ????.  Den brukes mye i rekrutteringsprosesser.

Målbevissthet: arbeidsintensitet,  samvittighetsfullhet, ambisjon, selvdisiplin, beslutningstaking

Emosjonell balanse: følelser, humør, selvtillit, selvkontroll , stress

Ekstroversjon: sosialt behov, sosial fremtoning, livstempo, spenningssøking, munterhet

Åpenhet: åpenhet, fantasi, estetikk, følelsesliv, opplevelser, tenkemåte

Sosial stil: tillit, kommunikasjon, uselviskhet, medfølelse,  hengivenhet

MAP
Lær mer

MAP Essence

Map Essence består av 75 utvalgte spørsmål fra den mer omfattende testen MAP.  Basert på disse femfaktorspørsmålene kommer det ut resultater på en skala fra 1 til 10 på serviceinnstilling, sannsynlighet for at man vil yte god service og integritet – hvor samarbeidsvillig, stresstolerant og hvor grundig man er, og hvor sannsynlig det er at man vil utøve en negativ adferd på arbeidsplassen. Testtaker får bare en rapport i form av en generell femfaktorprofil, uten info om at det er en test av serviceinnstilling og integritet. Arbeidsgiver får ut skårer på disse to områdene som er hensikten med testen.

De 5 generelle faktorene i Map Essence:  ekstroversjon, sosial stil, målbevissthet, emosjonell balanse og åpenhet.

Testen brukes i rekrutteringsprosesser særlig innen salg og serviceyrker.

MAP Essence
Lær mer

Match-V

Match -V er en test som er ment å måle samsvaret mellom personens verdier og organisasjonens kultur. Den måler på de 7 faktorene: Endring, Status, Fornøyelse, Oppnåelse, Nysgjerrighet, Tilknytning og Integritet. Testen består av ca 70 spørsmål som tar ca 10 min. å gjennomføre.

Lær mer

16PF5

16PF (Cattells 16PF5) er en av verdens mest brukte og anerkjente personlighetstester. Assessio ser ut til å bruke den mer til utviklingsformål enn til rekruttering. Man kan få ut ulike rapporter på potensiale for ledelse, teamfungering osv beregnet til utvikling. Du besvarer 185 spørsmål og får ut skåre på 16 faktorer. Fordi femfaktormodellen for personlighet er så anerkjent får du også ut resultater på de 5 faktorene.   De 16 faktorene er: Varm (reservert–varm), Emosjonell stabilitet (reagerende–følelsesmessig stabil), Dominans (ettergivende–dominerende), Livlighet (alvorlig–livlig), Regelbevissthet (pragmatisk–regelbevisst), Sosial dristighet (sjenert–sosialt dristig), Sensitivitet (nytteorientert–sensitiv), Vaktsomhet (tillitsfull–vaktsom), Fantasi (jordnær–fantasifull), Lukkethet (direkte–privat), Bekymring (selvsikker–bekymret), Forandringsåpenhet (tradisjonell–åpen for forandring), Individualisme (gruppeorientert–selvstendig), Perfeksjonisme (tolererer uorden–perfeksjonistisk),  Anspenthet (avslappet–anspent) og Resonnering (lav–høy)

De fem faktorene i 16pf er:  Ekstroversjon (ekstravert–introvert), Angst (lav angst–høy angst), Tøffhet (mottakelig–tøff), Uavhengighet (imøtekommende–uavhengig), Selvkontroll (uhemmet–selvkontrollert)

Assessio16pf
Lær mer

MAP-X

MAP-X  Essence er en personlighetstest basert på femfaktormodellen. Den består av 200 spørsmål som vurderes på en skala fra 1 til 4.  Den brukes i rekrutteringsprosser særlig innen lederrekruttering. Map-X er spørsmålsmessig helt lik MAP. Men basert på disse femfaktorspørsmålene kommer det ut en risikoprofil basert på hvor lavt man skårer på faktorene emosjonell stabilitet og sosial stil.
Det hevdes at MAP-X måler manipulerende trekk hos testtaker . Den skal gi et bilde av risikotendenser som kan føre til kontraproduktiv adferd på jobb, se hvilke typer utfordringer testtaker kan ha i situasjoner med stress eller stor arbeidsbelastning og identifisere skadelig lederatferd før det blir et problem for organisasjonen.

Den generelle rapporten som testtaker får er kun en rapport i form av en generell femfaktorprofil, uten info om at det er en test på manipulerende trekk og risikoadferd. Arbeidsgiver får ut skårer på disse to områdene som er hensikten med testen.

MAP-X
Lær mer

Assessio MINT

MINT er en personlighetstest/integritetstest basert på femfaktormodellen som er ment å avdekke kontraproduktiv bevisst  adferd som kan være skadelig for en organisasjon. Eksempler inkluderer uautorisert fravær, mobbing, svinn og tyveri.
Assessio skriver at kontraproduktiv atferd er både vanskelig og kostbart å rette opp. Det kan føre til enorme kostnader for organisasjoner og permanent skade på merkevaren. Utslag av kontraproduktiv atferd kan være dårlig arbeidsmiljø, redusert motivasjon, manglende samarbeid, lavt arbeidstempo/ineffektivitet, uautorisert fravær, manipulasjon, upassende oppførsel og uforsvarlig tilnærming til regler og forskrifter.

Rapporten kommer ut med resultater fra 1-10 på 3 skalaer:
integritet, relasjonsorientering og oppgaveorientering.

Denne testen har fått mye oppmerksomhet og kritikk i media.

Mint
Lær mer