Talogy

Talogy, tidligere Cubiks, har hovedkontor i USA og har det vanlige utvalget av evne og personlighetstester. De ser ut å profilere seg opp mot utvikling av organisasjoner i tillegg til testing. De vanligste testene Talogy bruker i rekrutteringsprosesser er evnetesten Logiks,  personlighetstesten Factors og situasjonsbedømmingstesten Situational Judgement test.

Du kan øve på testene fra Talogy her (norsk, betalingstjeneste).

Verbale evnetesterLogiks General Verbal
Numeriske evnetesterLogiks General Numerical (V)
Induktive evnetesterLogiks General Abstract (V)
PersonlighetstesterPapi og Papi 3 (V), Factors
SituasjonsbedømmingstesterSituational Judgement Test

Logiks General Verbal

Logiks General Verbal  sies å måle evnen til å lese og forstå og bruke informasjon i form av tekster og spørsmål. Logiks finnes på to nivåer mellomnivå og advanced. Verbal mellomnivå består av 24 spørsmål med en tidsbegrensning på 4 minutter. Det har 4 spørremåter: Hvilket ord mangler: Hvert spørsmål inneholder fire ord i par, men ett av ordene mangler. Du må identifisere forholdet mellom det første paret for å finne det manglende ordet i det andre paret. Hvilket ord hører ikke hjemme her:  Finn det ordet som er forskjellig fra resten fra en liste med ord. Synonymer og motsatte ord: Du får to ord, og du må finne ut om de er synonymer, motsatte ord eller ingen av dem. Deduktiv resonnering: Spørsmål som kreve at du bruker dine problemløsnings- og resonneringsferdigheter til å evaluere argumenter og trekke logiske konklusjoner. Verbal advanced består av 36 spørsmål som skal besvares på 25 minutter.

Logiks general verbal
Lær mer

Logiks General Numerical

Den numeriske evnetesten i Logiks General finnes på to nivåer, mellomnivå og advanced. Mellomnivået består av 16 spørsmål som skal besvares på 4 minutter. Spørsmålene på mellomnivået  inkluderer disse typene:
Nummerserie: Du bli presentert med en serie tall med ett tall som mangler. Du må da finne det manglende tallet.
Hoderegning:  regning eller helt grunnleggende algebra.
Numeriske ordproblemer: matematiske spørsmål presentert muntlig.

Advanced er ment å måle dine tallmessige resonneringsferdigheter og består av 20 spørsmål med en tidsbegrensning på 25 minutter.  Du får presentert diagram med eller uten informasjonstekst og blir bedt om å svare på 3-4 spørsmål til hvert diagram.

Logisk general numerisk
Lær mer

Logiks General Abstract

Den  abstrakte evnetesten i Logiks General finnes på to nivåer. Mellomnivå og advanced. Mellomnivået har 10 spørsmål med en tidsbegrensning på 4 minutter.  Spørsmålene inneholder en serie figurer og du skal velge den figuren som mangler i serien eller figuren som vil fullføre serien

Advanced består av 30 spørsmål med en tidsbegrensning på 15 minutter.

Logiks general abstract
Lær mer

Papi og Papi 3

Papi (I og N) og Papi 3 er personlighetstester som er ment å predikere adferd på arbeidsplassen.   Brukes oftere til medarbeiderutvikling og mindre til rekruttering. PAPI kommer ut med 26  faktorer. Papi-3 kommer ut med 22 faktorer. De som står i parentes kommer ikke med i PAPI-3. Du kan øve på PAPI 3 her (norsk, betalingstjeneste).

Engasjement: ( inspirerende motivator), behov for å være støttende, jobbfokus
Påvirkning og driv: behov for å oppnå , (utholdenhet), behov for å påvirke, ledelsesrolle, behov for å bli lagt merke til

Organisasjon og struktur: behov for å være organisert, planlegger, detaljoppmerksom, behov for regler og retningslinjer, behov for å gjøre ferdig oppgaver

Ideer og endring: konseptuell tenker, behov for endring

Interaksjon: behov for å høre til grupper, sosial harmoniserer, behov for nære relasjoner til andre, (behov for å knyttes til andre), «work  momentum» lett for å ta beslutninger, arbeidstempo, behov for å være direkte

Sinnsro: følelsesmessig tilbakeholdenhet, optimisme, core composure, (motstandskraft)

PAPI-I besvares med 90 par utsagn presentert i et tvungent valgformat. PAPI-N er et spørreskjema med 126 spørsmål som besvares på en syvpunkts skala. PAPI-N inneholder også en seks-elements ‘sosial ønskelighet’-skala for å avsløre om du fremstiller deg i et for godt lys.

papi
Lær mer

Factors

Factors er en personlighetstest basert på femfaktormodellen (faktor 3 er splittet opp i de to faktorene ´drive´og ´pålitelig´) Den består av 6 faktorer som er ment å predikere adferd på arbeidsplassen.
Factors består av 54 spørsmål som vurdes på en skala fra 1 til 7.  Den brukes mye i rekrutteringsprosesser. Factors kommer ut med 18  faktorer.

Kreativitet: kreativ, variasjonssøkende, konseptuell

Påvirkning: målbevisst, selvsikker, overbevisende

Drive: besluttsom, personlig suksess, lidenskap

Tilpasningsdyktighet: robust (psykisk), kritikktoleranse, positiv

Støttende: inspirerer, motiverer, harmoniserer

Pålitelig: kritisk- finne feil, strukturert, planleggende

Factors
Lær mer

Situational Judgement Test

Situational Judgement Test (SJT) er en test som er ment å avdekke arbeidstakeres evne til å gjøre gode vurderinger og ta gode beslutninger i situasjoner på jobb.  SJT skreddersys for den enkelte bransje/bedrift med relevante scenarier.  SJT inneholder en rekke scenarier der søkeren må reagere på forslag til løsninger.
Det finnes to ulike måter å spørre på.
I den første typen må testtaker velge svareffektiviteten. Skalaen som brukes er 1 til 5, og er 1: kontraproduktivt; 2: ineffektiv; 3: litt effektiv; 4: effektiv; 5: svært effektiv.
I den andre typen må kandidaten rangere svarene fra de mest effektive til de minst effektive. Her kan kun to av svarene velges. Kandidaten må da klikke på pilene under forslagene, pilen vendt oppover betyr at dette svaret er det mest effektive, pilen nedover betyr at kandidaten anser denne responsen som minst effektiv.

Situational-Judgement-test
Lær mer