AON

AON er et britisk/amerikansk firma som er en leverandør innenfor tester i rekruttering i Norge, de utmerker seg ved at de har en svært rikt utvalg av veldig detaljerte arbeidspsykologiske tester innenfor kognisjon/hukommelse i tillegg til de kategoriene av tester som ellers er vanlig. Den mest vanlig pakken av tester AON bruker er en kombinasjon av evnetester, personlighetstesten Shapes, gjerne en situasjonsvurderingstest, SJT som er skreddersydd til bransjen og en integritetstest om du skal ha jobb i bransjer hvor det er problemer med tyveri osv fra ansatte, feks i dagligvarebransjen, eller i yrker hvor det er særdeles viktig med høy integritet, feks i sikkerhetsbransjen. AON er den eneste av testleverandørene på det norske markedet som ikke tilgjengeliggjør produktinformasjon om sine tester, ved at de i nyere tid har fjernet sin produktkatalog om de ulike testene og fjernet all skriftlig informasjon om de ulike testene sine fra nettet.

Testplattform: Aon bruker testplattformen SmartPredict som er en mobilbasert plattform som man putter ulike tester i og som du som jobbsøker ofte vil møte

Under ser du testene fra AON. Du kan øve på tester fra AON her.

Verbale evnetesterScales verbal
Numeriske evnetesterScales eql, Scales numerical (V), Scales tmt
Deduktive evnetesterScales lst (V), Scales sx
Induktive evnetesterScales cls (V), Scales ix
PersonlighetstesterShapes (V), Views, Effect, Sparks, ADEPT-15
IntegritetstesterSquares
SituasjonsbedømmingstesterSJT, Realistic Job Previews
Andre testerFlere Scales, språk og spillbaserte tester
Smart PredictSpillbasert plattform for kognitive tester

Scales verbal

Scales Verbal er en evnetest som er ment å måle evnen din til å forstå og trekke ut relevant informasjon fra tekst og komme til riktige konklusjoner. Tekstene er ofte hentet fra bedriftsrelevante situasjoner.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen.

Lær mer

Scales eql

Testen er designet for å vurdere din evne til å forstå og behandle tall. Du skal du kunne mestre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon som «hoderegning». Du blir presentert for regnestykker hvor du skal fylle ut tomme felter med tall slik at resultatet blir korrekt. Mer enn ett felt kan være tomt.
Testen er av kort varighet (5 minutter). Det er ikke så ofte at man støter på den. Testen er regnet for å være enkel. Frisk opp dine grunnleggende mattekunnskaper (aritmetikk) så burde dette gå bra.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen.

Lær mer

Scales numerical

Scales numerical er en numerisk evnetest som er ment å måle evnen din til å forstå og hente ut relevant tallmessig informasjon ut av tabeller og diagrammer. Testen finnes i ulike versjoner for ulike nivåer og bransjer

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Lær mer

Scales tmt

Scales tmt er en numerisk evnetest, som vel mer må sies å være en ferdighetstest i regning på fire ulike områder: Omregning av enheter, finne ukjente størrelser, prosentregning og beregning av areal og rom. Testen finnes i ulike versjoner for ulike nivåer og bransjer

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Lær mer

Scales lst

Scales lst er en deduktiv evnetest som er ment å måle evne til logisk resonnering. Oppgaven går ut på i å finne den riktige figuren utfra en regel om at hver figur kun kan finnes én gang på samme linje.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Lær mer

Scales sx

Scales sx er en deduktiv evnetest som er ment å måle evne til logisk resonnering. Oppgaven er å identifisere den riktige figuren eller tallkombinasjonen, slik at man får et riktig resultat.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Lær mer

Scales cls

Scales cls er ment å måle evnen til logisk resonnement. Oppgaven består i å finne fram til hvilke regler og sammenhenger du skal bruke for å kunne plassere tabeller  i to ulike kategorier. Brukes for ulike stillinger som krever konsentrert og detaljert analyse av datasett.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Lær mer

Scales ix

Scales ix sies å måle evnen til logisk tenkning. Man skal oppdage en hovedregel i en serie og deretter finne den delen som ikke passer til regelen. Brukes ofte som en generell evnetest til screening av nyutdannede, lærlinger og traineer

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Lær mer

Shapes

Shapes er en personlighetstest som er ment å forutsi yrkesrelatert adferd. Shapes finnes i ulike versjoner avhengig av nivå på stillingen fra 15 til 24 faktorer. Her er ser du versjonen med 18 faktorer:

1.Styrende 2. Overbevisende 3. Sosialt sikker 4. Utadvendt 5. Omgjengelig 6. Observerende
7. Veloverveid 8. Resultatbevisst 9. Planleggende 10. Samvittighetfull . 11. Analytisk 12. Teoretisk
13. Oppfinnsom 14. Endringsvillig 15. Uavhengig 16. Ambisiøs 17. Konkurranseorientert 18. Energisk

Besvarelsen foregår på en spesiell måte ved at man har 6 poeng som man skal fordele på 3 utsagn på hver side. Det er absolutt lurt å ha øvd på denne testen på forhånd siden spørremåten er uvanlig og man kan komme til å bruke kapasitet på hvordan gi poeng og fordele de istedenfor å forholde seg til svaret på hvert enkelt spørsmål.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Lær mer

Views

Views er en test som er ment å måle jobbrelaterte verdier, motivasjon og interesser. Den har 108 spørsmål og består av 18 verdier som er fordelt på de tre områdene: mål, relasjoner og miljø.

Mål: Profesjonelle utfordringer, innsikt i egen ytelse, økonomisk belønning, sikkerhet, gøy på jobb, indentifikasjon
Relasjoner: Harmoni, ærlighet, samarbeid, integritet, rettferdighet, hierarki
Miljø: Struktur, endringstakt, utviklingsmuligheter, fravær av stress, påvirkningsmuligheter, arbeidsmiljø

Besvarelsen foregår på en spesiell måte ved at man har 6 poeng som man skal fordele på 3 utsagn på hver side. Det er absolutt lurt å ha øvd på denne testen på forhånd siden spørremåten er uvanlig og man kan komme til å bruke kapasitet på hvordan gi poeng og fordele de istedenfor å forholde seg til svaret på hvert enkelt spørsmål.

Lær mer

Effect

Effekt er et kartleggingsverktøy for teameffektivitet som brukes i ledergrupper. Det er utviklet av den Norske psykologen Henning Bang for AON. De som besvarer Effect vurderer hele teamets fungering, ikke den enkeltes bidrag. Det er følgende 24 faktorer som måles: Klart formål , Riktige saker , Riktig størrelse , Balansert mangfold , Teamstimulerende belønningssystemer, Møteforberedelser, Klare bestillinger, Fokusert kommunikasjon , Oppgavekonflikt, Fravær av relasjonskonflikt, Fravær av politisk spill, Dialog, Samarbeid mellom møter, Teamfungering , Aktiv relasjon til omgivelsene, Kontinuerlig gruppelæring, Effektiv teamledelse , Saksresultater , Beslutningskvalitet, Beslutningsgjennomføring , Gruppepsykologisk trygghet, Lagånd , Hensiktsmessige gruppenormer, Individuell tilfredshet og læring.

Lær mer

Sparks

Sparks er en personlighetstest som er ment å forutsi evne til kreativitet og innovasjon i jobben. Testen består av et tegneområde hvor du kan dra inn fire ulike figurtyper, Firkant, sirkel, trekant og trapes. Man kan trekke inn ulike figurer, manipulere størrelse og posisjon på de. Graden av orginalitet og innovasjon bedømmes av hvor mange ulike figurer du bruker, varierer størrelse og kombinerer de på uvanlige måter. Faktorene du bedømmes på er:
Flyt: hvor raskt du jobber og hvor mange ulike ideer du kommer opp med.
Fleksibilitet: at du ikke stopper opp ved første løsning men fortsetter å videreutvikle.
Originalitet: at man ikke begrenses av instruksjonene, men følger egen overbevisning og har uvanlige kombinasjoner.

Lær mer

Adept-15

ADEPT-15 (AON) er en personlighetstest basert på femfaktormodellen som er ment å forutsi yrkesrelatert adferd. Testtaker får fem par med påstander per side, og må indikere i hvilken grad han/hun er mer enig i den ene påstanden enn den andre. Den brukes mer til medarbeiderutvikling enn til rekruttering. ADEPT-15 består av 6 stiler (workstyles)) og 15 faktorer. Her ser du sammenhengen med femfaktormodellen.

Åpenhet: Tilpasningsstil: Konseptuell, Fleksibilitet, Mestring

Samvittighet
: Oppgavestil: Struktur, Drivkraft

Extraversion
. Interaksjonstil: Selvsikkerhet, Livlighet

Omgjengelighet
: Teamarbeidsstil: Sensitivitet, Samarbeid, Ydmykhet

Følelser
: Emosjonell stil: Rolig, Positivitet, Bevissthet

: Oppnåelsesstil: Ambisjon, Kraft

Lær mer

Squares

Squares (AON) er en personlighetstest /integritetstest som er ment å avdekke arbeidstakeres pålitelighet, i fht fravær, forsentkomming, følge sikkerhetsprosedyrer, følge arbeidsprosedyrer på jobb nøyaktig og over tid, negativt bidrag til teamfungering, osv. Squares kommer ut med en skåre på Troverdighet og Sikkerhet.

Troverdighet deles inn i :
Impulskontroll. I hvilken grad du motstår fristelser, jobber hardt. Samvittighetsfull: punktlig, velorganisert, følger regler, Forsiktig: forstår risiko, er forsiktig, kjeder seg ikke lett.

Etisk bevissthet: Empati: snill og hyggelig, kan se andres perspektiver, samarbeider bra. Ærlighet: åpen og ærlig, holder det man har lovet. Reflekterende: Tenker gjennom ting, tenker på andres behov

I tillegg produseres det en sikkerhetsskåre:
Forsiktighet: at man unngår farlig adferd på jobb.
Føyelighet: at man følger nøye instruksjoner og regler på jobb.
Jobbforpliktelse: at man ikke drikker for mye, at man sover nok osv til å mestre jobb bra.
Sinnsro: at man er vennlig mot andre under stress

Lær mer

SJT

SJT (Situational Judgement Test) er en test som er ment å avdekke arbeidstakeres evne til å gjøre gode vurderinger og ta gode beslutninger i situasjoner på jobb. SJT skreddersys for den enkelte bransje/bedrift med relevante scenarier. Se video fra Aon for mer detaljert beskrivelse av SJT.

Lær mer

Realistic Job Previews

Realistic Job Previews (RJP) er en metode som er ment å avdekke arbeidstakeres egnethet for en spesifikk, rolle, bedrift eller en bransje gjennom å bli eksponert for oppgaver og utfordringer som er spesifikke for den bedriften eller bransjen. Det brukes som en måte å tiltrekke seg de riktige søkerne ved at søker vet mer om stillingen man søker på og har et bedre grunnlag for å avgjøre om man bør søke eller ikke.

Lær mer: https://assessment.aon.com/en-in/realistic-job-preview

 

Lær mer