SHL

SHL har hovedkontor i England. De har det vanlige utvalget av evne og personlighetstester uten at det er lett å se noen spesiell vinkling på utvalget. En liten spesialitet er allikevel at de har satt sammen pakker av tester opp mot spesifikke jobber. De vanligste testene SHL bruker i rekrutteringsprosesser er evnetesten Verify og personlighetstesten OPQ.

Du kan øve på tester fra SHL her (norsk, betalingstjeneste)

Verbale evnetesterVerify Verbal Reasoning
Numeriske evnetesterVerify Numerical Reasoning, Verify Numerical Ability, Verify Calculation, Verify Checking
Deduktive evnetesterVerify Deductive Reasoning
Induktive evnetesterVerify Inductive Reasoning (2014)
PersonlighetstesterOccupational Personality Questionnaire (OPQ - OPQ32r) (V), Motivation Questionnaire (MQ.M5), Customer Contact Series Questionnaire (CCSQ 7.2)
IntegritetstesterDependability and Safety Instrument (DSI)
Andre testerVerify G+ (V), Verify Interactive G+, MFS + OPQ 360° Feedback Assessment
Jobbspesifikke TesterSe egen omtale

Verify Verbal Reasoning

Verify  Verbal Reasoning er ment å skulle måle din evne til å forstå skriftlig informasjon og vurdere påstander om teksten. Den består av 30 spørsmål med en tidsfrist på 19 minutter. Du får Informasjonen i form av korte setninger,  så vurderer du utsagn med tre mulige svar – sant, usant eller kan ikke si.

Verify verbal reasoning
Lær mer

Verify numerical reasoning

Verify  numerical Reasoning er ment å skulle måle evnen til kritisk resonnement gjennom å finne frem til korrekte beslutninger eller slutninger basert på tall eller statistiske data. Du  presenteres for tabeller, diagrammer og grafer, og svarer på spørsmål til disse. Du prøves blant annet i multiplikasjon, divisjon, brøker, prosenterregning og forholdstall.

Verify numerical reasoning
Lær mer

Verify numerical ability

Verify  numerical ability er ment å måle evnen til å arbeide med talldata i jobbsammenheng. Oppgaven er å ta korrekte beslutninger eller slutninger fra tall eller statistiske data.

Lær mer

Verify calculation

Verify calculation er ment å skulle måle evnen til å addere, subtrahere, dividere og manipulere tall raskt og nøyaktig,  den er ment å brukes for screening til jobber hvor man må beregne, estimering, samt revidere og kontrollere andres tallarbeid. Testen finnes på ulike nivåer.

Verify calculation
Lær mer

Verify checking

Verify checking er ment å skulle måle evnen til å sammenligne informasjon raskt og nøyaktig, brukes som screening til stillinger hvor det er store krav til  nøyaktighet , hastighet  og høy standard på arbeidet knyttet til tall.

Verify checking
Lær mer

Verify deductive reasoning

Verify  deductive reasoning (SHL) er ment å skulle måle evnen til å trekke logiske konklusjoner, løsnings- og resonneringsferdigheter, ved å vurdere styrker og svakheter ved argumenter og fullføre scenarier som har manglende informasjon. SHL hevder at dette vil gi en indikasjon på hvordan en person vil prestere når man blir bedt om å trekke konklusjoner og utvikle løsninger basert på informasjon og data.

Verify deductive reasoning
Lær mer

Verify Inductive Reasoning (2014)

Verify  inductive reasoning 2014 (SHL) er utformet for å skulle teste en persons evne til å trekke slutninger og forstå forholdet mellom ulike begreper. SHL tenker seg at dette sier noe om hvordan personen forholde seg til nye begreper og tilnærminger, hvor god man er til å bygge opp strategier og løse komplekse, tvetydige og nye problemer. Testen består av 18 oppgaver på 24 minutter hvor du skal løse oppgaver som går på å gjenkjenne mønstre og finne ut hvilket bilde som blir det neste i en serie av bilder.

SHL Verify inductive reasoning 2014
Lær mer

OPQ

OPQ (Occupational personality questionnaire) (SHL) er en personlighetstest som er ment å skulle måle ytelse og fungering på jobb. OPQ måler 32 personlighetsfaktorer fordelt på de tre hoveddimensjonene: 1. Forhold til mennesker, 2. Tenkestil og 3. Følelser og emosjoner

Forhold til mennesker:

  • Innflytelse: Overbevisende, Kontrollerende, Direkte, Autonom
  • Omgjengelighet: Utadvendt, Vennskapelig, Sosialt sikker
  • Empati: Beskjeden, demokratisk, omsorgsfull

Tenkestil:

  • Analyse: Data Rasjonell, Evaluerende, psykologisk
  • Kreativitet og endring: tradisjonell, teoretisk, nyskapende, endringsorientert, tilpasningsdyktig
  • Struktur: planleggende, detaljbevisst, samvittighetsfull, regelorientert

Følelser og emosjoner:

  • Følelser: avslappet, bekymret, robust, optimistisk, tillitsfull, behersket

Dynamikk: Kraftig, Konkurransedyktig, ambisiøs, besluttsom

OPQ har mange typer rapporter basert på OPQ, en standardrapport som kommer ut med resultater på de 32  faktorene og en rekke spesialrapporter . Disse er ment å skulle forutsi spesifikk adferd på forskjellige områder, feks salg, emosjonell fungering, ledelse, teamfungering, læringsstil. Her kjøres det ut resultater på utledede faktorer av spørsmålene i OPQ uten at de 32 faktorene brukes. I salgsrapporten brukes ord som salgsdriv, tilfredstille kunden, fullføre salget osv og i rapporten om teamfungering brukes ord som holde fokus, fastsette retningen, motstå press osv.

OPQ består av opptil 104 spørsmål. Du presenteres for 3 påstander av gangen og skal velge ut hvilken av de som beskriver deg best og hvilken av de som beskriver deg dårligst.

OPQ2
Lær mer

Motivation Questionnaire

MQ  (Motivation Questionnaire) er en Personlighetstest som er ment å måle hva som motiverer mennesker i en jobbsituasjon gjennom 144 spørsmål og 18 faktorer :

Aktivitetsnivå, Måloppnåelse, Konkurranse, Frykt for å mislykkes, Makt, Jobbalanse, Profittorientering, Relasjoner, Anerkjennelse, Etisk standard, Trygghet, Personlig utvikling, Interessedrevet, Variasjon, Autonomi, Materiell belønning, Karriereutvikling og Status

MQ
Lær mer

Customer Contact Series Questionnaire

Customer Contact Series Questionnaire (CCSQ7.2) (SHL) er en Personlighetstest som er ment å måle adferd som er viktig i grunnleggende salg, service og callcenterjobber  gjennom 128 spørsmål og 16 faktorer :

Personfokus: Evne til å identifisere seg med kundene,  overbevisende, muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon, teamarbeid

Håndtering av informasjon: Faktaorientering, problemløsing. forretningsorientering, spesialistkunnskap

Ansvarsbevissthet: Kvalitetsbevissthet, Organisering. Pålitelighet

Energi: Kundeorientering, Utholdenhet , Resultatorientering, Evne til å ta initiativ

CCSQ
Lær mer

Dependability and safety instrument

Dependability and safety instrument (DSI) er en personlighetstest som er ment å avdekke arbeidstakeres  pålitelighet, i fht fravær, forsentkomming, følge sikkerhetsprosedyrer, følge arbeidsprosedyrer på jobb nøyaktig og over tid,  negativt bidrag til teamfungering, osv. Resultatet kommer ut i en form av risk scale som går fra svært lav til svært høy.

Dependability and safety instrument
Lær mer

Verify G+

Verify G+ Reasoning er en pakke av evnetester som er ment å måle ditt generelle evnenivå (G+) Gjennom å måle numeriske, deduktive og induktive evner. Rapporten gir ut en skåre for ditt generelle evnenivå basert på summen av de tre. Det er 30 spørsmål i testen. 10 på hver av delene.

I den den induktive delen presenteres du for  ufullstendig informasjon og må komme opp med løsninger på problemer basert på noen prinsipper. SHL hevder at mennesker  som  skårer gjør det bra på denne testen vil ha en bedre evne til å tenke konseptuelt og analytisk.

I den numeriske delen presenteres du for talldata, tabeller og diagrammer og skal komme til  riktige beslutninger eller konklusjoner basert på disse. SHL hevder at mennesker som skårer bra på denne testen vil kunne forstå talldata og tolke matematisk informasjon korrekt i bedriftssammenheng

I den deduktive delen av testen skal du til å trekke logiske konklusjoner basert på oppgitt informasjon, finne styrker og svakheter i argumentasjon og fullføre scenarioer når du har ufullstendig informasjon. SHL hevder at dette måler evne til komme til konklusjoner fra skriftlig informasjon og legge frem logisk argumentasjon, avdekke underliggende argumenter i informasjon og løse komplekse problemer.

Verify G+
Lær mer

Verify Interactive G+

Verify Interactive G+ er en pakke av evnetester som administreres via mobiltelefon. Den er ellers lik Verify G+. Den er ment å måle ditt generelle evnenivå (G+) Gjennom å måle numeriske, deduktive og induktive evner. Rapporten gir ut en skåre for ditt generelle evnenivå basert på summen av de tre. Det er 30 spørsmål i testen. 10 på hver av delene.

I den den induktive delen presenteres du for  ufullstendig informasjon og må komme opp med løsninger på problemer basert på noen prinsipper. SHL hevder at mennesker  som  skårer gjør det bra på denne testen vil ha en bedre evne til å tenke konseptuelt og analytisk.

I den numeriske delen presenteres du for talldata, tabeller og diagrammer og skal komme til  riktige beslutninger eller konklusjoner basert på disse. SHL hevder at mennesker som skårer bra på denne testen vil kunne forstå talldata og tolke matematisk informasjon korrekt i bedriftssammenhenI den deduktive delen av testen skal du til å trekke logiske konklusjoner basert på oppgitt informasjon, finne styrker og svakheter i argumentasjon og fullføre scenarioer når du har ufullstendig informasjon. SHL hevder at dette måler evne til komme til konklusjoner fra skriftlig informasjon og legge frem logisk argumentasjon, avdekke underliggende argumenter i informasjon og løse komplekse problemer.

Verify interactive G+
Lær mer

MFS + OPQ 360° Feedback Assessment

Multirater Feedback system MFS+OPQ 360 Kombinerer  Multirater Feedback system med resultater fra OPQ. Det brukes gjerne til medarbeiderutvikling for å forberede og utvikle mennesker inn i ulike jobbroller. Bedriften definerer den kompetansen som ansees som viktig for rollen, kollegaer, ledere og andre gir en vurdering av ytelsen på de kompetansen samtidig som man med OPQ måler personens potensiale til å prestere på de samme kompetansene

Lær mer